- راندمان  %93

- دو مبدله

- فن دار

- بدون نوسان دمای آب

- دارای ابعاد کوچک و مناسب