- راندمان  %93.5

- دو مبدله

- فن دار

- بدون نوسان دمای آب

 

 

 

 

دانلود کاتالوگ