آرتمن


- راندمان  %108

- کاندنسینگ

- فن دار

- بدون نوسان دمای آب

 

 

 

 

دانلود کاتالوگ